Slovenská verzia stránky

Zmluvné podmienky

PREČÍTAJTE SI TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA POZORNE PRED POUŽITÍM, REGISTRÁCIOU ALEBO ODOSLANÍM OBSAHU SLUŽIEB (VYMEDZENÉ NÍŽE) Z WEBOVÝCH STRÁNOK SEATEMPERATURE.NET ALEBO JE TO SATELITY. POUŽITÍM ALEBO ODOSLANÍM OBSAHU V SLUŽBÁCH, ALEBO INAK TÝKAJÚCIM SA VÁŠHO PRIJATIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, SÚHLASÍTE S TÝMI PODMIENKAMI POUŽITIA. AK SI NECHCETE SÚHLASIŤ S TÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, NEMUSÍTE POUŽÍVAŤ ALEBO ODOSLAŤ OBSAH SLUŽIEB.

1. Všeobecné.

Táto dohoda je medzi webovou stránkou SEATEMPERATURE.NET a vami. Medzi služby, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky používania („Služby“), patrí webová stránka seatemperature.net („stránka“), mobilné webové stránky a ďalšie internetové alebo bezdrôtové prostriedky, pomocou ktorých vám poskytujeme obsah alebo od neho prijímame obsah.

Služby vlastní a prevádzkuje tím webových stránok. Môžu však obsahovať prvky licencované alebo poskytované tretími stranami.

Máme právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť ktorúkoľvek zo Služieb alebo akýkoľvek aspekt alebo funkciu Služieb, vrátane, ale bez obmedzenia, obsahu, hodín dostupnosti a vybavenia potrebného na prístup alebo použitie Služieb.

Máme právo ukončiť a / alebo pozastaviť váš prístup k Službe alebo k akejkoľvek jej časti, z akéhokoľvek alebo bez dôvodu, bez predchádzajúceho upozornenia (okrem prípadov a prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo ako je uvedené v týchto Podmienkach používania). < / p>

2. Pravidlá ochrany osobných údajov.

Používaním ktorejkoľvek zo služieb vyjadrujete súhlas s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov (sú uvedené nižšie) a so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním informácií, vrátane, bez obmedzenia, vašich osobných údajov, ktoré sú v nich opísané.

3. Vybavenie.

Budete zodpovední za získanie a údržbu všetkých zariadení, káblových alebo bezdrôtových komunikačných prostriedkov, telefónu, počítačový softvér, počítačový hardvér a ďalšie vybavenie potrebné na prístup k Službám a na ich používanie a na všetky súvisiace poplatky.

4. Obmedzenia používania.

Služby budete používať iba na zákonné účely.

Služby obsahujú materiál chránený autorskými právami, ochranné známky a ďalšie vlastnícke informácie, okrem iného vrátane animácie, textu, softvéru, obrázkov, videa, grafiky, hudba a zvuk. Aj keď môžete pristupovať, prezerať, používať a zobrazovať Služby pre svoje osobné použitie, nesmiete upravovať, reprodukovať, publikovať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne vystupovať, zúčastňovať sa na prevode alebo predaji, vytvárať odvodené diela, alebo akýmkoľvek spôsobom zneužívať akýkoľvek obsah, celý alebo jeho časť.

5. Zrieknutie sa záruky; Obmedzenie zodpovednosti.

VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVANIE SLUŽIEB JE NA VAŠE VÝHRADNÉ RIZIKO. NIKDY NEBUDEME ALEBO NAŠI PRIDRUŽENÍ NEZARUČUJEME, ŽE SLUŽBY BUDÚ NEPRERUŠENÉ ALEBO CHYBY ZADARMO; NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTORÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB, ALEBO Z TÝM OBSAHOVANÝCH INFORMÁCIÍ, ALEBO NA PRESNOSŤ, KOMPLETNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ, SLUŽIEB ALEBO TOVARU POSKYTOVANÝCH PRI SLUŽBE. V ŽIADNOM PRÍPADE NEZAHRNUTÉ STRANY ALEBO ŽIADNA INÁ OSOBA ALEBO SUBJEKT ZAPOJENÁ DO VYTVÁRANIA, VÝROBY A DISTRIBÚCIE SLUŽIEB NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, NÁROKY ALEBO ZRANENIA VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA, PRIAMEHO, NEPRIAMEHO, NEPRIAMEJ, NEPRÁVNEHO, NEJEDNOTNÉHO, NEDOSTATOČNÉHO, NEHODNÉHO, NEPRÁVNEHO, NEDOSTATOČNÉHO, NEHODNÉHO ALEBO OSOBNÁ ALEBO ZRANENÁ OSOBA, (I) VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB, ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ, ALEBO (II) VYPLÝVAJÚCE Z VAŠEHO OBSAHU ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝM, ŽE VIDEOTAPINGOM, FOTOGRAFIOU ALEBO INAK, PRE PREDKLADANIE SLUŽIEB , A TÝMTO VYDÁVAJETE VŠETKY RIZIKO AKÉKOĽVEK ŠKODY, NÁROKY ALEBO ZRANENIA. SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, AKO K DISPOZÍCII, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE, ALE NIE, OBMEDZENÝCH, ZÁRUK TITULU ALEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA ČASŤ. ZÁRUKY, KTORÉ SÚ IMPLIKOVANÉ A NEODPOVEDAJÚ VYLÚČENIE, OBMEDZENIE ALEBO ÚPRAVY PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV. DODATOČNE NEMÁ ŽIADNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA VÝSLEDKOV ZÍSKANÝCH Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB. TOTO ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI SA VZŤAHUJE NA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO POŠKODENIA SPÔSOBENÉ AKÝMKOLI ZLYHANÍM VÝKONU, CHYBY, OMISIE, NEPRESNOSTI, PRERUŠENIA, VYMAZANIA, VADY, ZPOŽDENIA PRI PREVÁDZKE, PRENOSU, PORUCHE, PORUŠENIU, VIRÚCII, KOMUNIKÁCII ZMENY ALEBO POUŽÍVANIE SLUŽIEB, ČI BUDÚ ZA PORUŠENIE ZMLUVY, TORTIÓZNE SPRÁVANIE (VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI), NEGLIGENCIA ALEBO Z INEJ INEJ PRÍČINY ČINNOSTI, NA PLNÚ MOŽNOSŤ POVOLENÉ. TOTO NEMÁ VPLYV NA ŽIADNE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ NEMUSÍ BYŤ ZRUŠENÉ. ŠPECIÁLNE POTVRDZUJETE, ŽE TWC NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA DEFAMATÍVNE, URČITÉ ALEBO NELEGÁLNE SPRÁVANIE INÝCH UŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN, KTORÉ NEMÁ KONTROLU.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Zaväzujeme sa, že nebudeme prevádzať, predávať ani žiadnym spôsobom prenášať vaše údaje tretím stranám. Spoločnosť Google ako dodávateľ tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na našom webe. Ako používatelia našich webových stránok môžete zrušiť používanie súborov cookie DART tak, že navštívite pravidlá ochrany osobných údajov v reklamách Google a obsahovej sieti na Stránka Ochrana osobných údajov a podmienky spoločnosti Google.

Kontakty

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky, použite tento formulár spätnej väzby .

Forma spätnej väzby

Môžete položiť otázku správe webu. Odpoveď bude zaslaná na vašu e-mailovú adresu.

Názov:

E-mail:

Tvoja správa:

Zistite teplotu morskej vody vo viac ako 12 000 mestách a letoviskách po celom svete. Hodnoty teploty povrchu vody sú k dispozícii v reálnom čase. Existuje predpoveď zmien teploty vody na najbližších niekoľko dní, rovnako ako historické údaje o teplote povrchu mora sú k dispozícii pre všetky dni posledných rokov.

Používame údaje z rôznych zdrojov, vrátane Národných centier pre informácie o životnom prostredí (NOAA), meteorologických služieb z rôznych krajín, údajov prijatých od viac ako tisíc bójí z celého sveta, satelitných systémov na skenovanie povrchu oceánov a morí.

Všetky podporované jazyky:
Najpresnejšie a najúplnejšie údaje o teplote morí a oceánov na internete
2022 - 2013 © sk.seatemperature.net

Podmienky | Zásady ochrany osobných údajov | Kontakty

Používame cookies, aby sme čo najlepšie reprezentovali našu stránku. Ďalším používaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.